dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Ondersteuning

Kwaliteit en resultaat

U, schoolleider of docent, beschouwt het als uw eerste opdracht om onderwijs van hoge kwaliteit te leveren waarmee uw leerlingen goede resultaten kunnen halen. Toch vinden velen het moeilijk om in gesprek te komen over het lesgeven en de kwaliteit van het onderwijs systematisch te meten.

Motiveren van docenten
Docenten zitten vaak niet te wachten op iemand die hun komt vertellen hoe zij het beter kunnen doen. Schoolleiding noch externe deskundigen maken veel kans als er niet een duidelijke ondersteuningsvraag is. Toch wilt u uw onderwijs ontwikkelen. dbp heeft een integrale aanpak voor de schoolontwikkeling waarbij professionalisering het uitgangspunt is.

dbp benadert onderwijsontwikkeling vanuit de invalshoek van een lerende en zich professionaliserende organisatie. Daarbinnen is plaats voor weerstand bij docenten. Weerstand wordt vaak zichtbaar als de manier van lesgeven ter discussie gesteld moet worden. De professionele, lerende, benadering is de goede om weerstand te erkennen en om te buigen naar een constructieve inzet van docenten.

Een docent die al jaren gewend is om min of meer frontaal les te geven aan leerlingen die in rijtjes van twee zitten, zal de tijd, de begeleiding en de veiligheid moeten krijgen om in een kleine vertrouwde groep zich te oriënteren op meer activerende werkvormen, speciaal gericht op zijn vak.

Aanpak
In de teambrede benadering van Leren en Motiveren zet dbp in een dagdeel al haar kennis kort in de etalage. Secties, of combinaties daarvan, bepalen daarna zelf met welk onderwerp zij, binnen door de schoolleiding aangegeven kaders, aan de slag gaan.

Zo kan een talensectie bijvoorbeeld kiezen voor motiveren vanuit realistisch, taakgericht taalonderwijs, de wiskundesectie voor een vaardigheid voor het oplossen van complexe problemen, een gammasectie voor leesvaardigheid, de sectie Nederlands voor activerende werkvormen om het schrijfonderwijs te verbeteren en een kunstsectie voor het opzetten van een leerstof- en vaardighedenlijn die leidt tot eenv ergroting van het creatief vermogen.

Tijdens een aantal werkmiddagen, minimaal zes, begeleidt dbp iedere sectie een deel van de middag, een deel van de middag dus ook niet! Onderdeel van de benadering is dat de secties voor iedere werkmiddag zelf hun ondersteuningsvraag moeten formuleren. In dit proces begeleidt dbp naast de secties ook de voltallige schoolleiding.

Een eerste jaar van een traject sluit de school af met een vakoverstijgende uitwisseling per jaarlaag of afdeling. Die uitwisseling leidt tot onderwijskundige beleidsadviezen aan de schoolleiding.

In een tweede jaar gaan secties door met de eigen ontwikkeling, maar zetten zij zich ook in om een constructieve bijdrage te leveren aan het beleid dat de schoolleiding op basis van de adviezen heeft bepaald.

Voor veel scholen houdt dat bijvoorbeeld in een vakoverstijgend leesvaardighedenproject aan het begin van het schooljaar in enkele onderbouwklassen, een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden en presenteren of een brede aanpak van de toetsing.

Iedere sectie heeft gedurende het jaar een vaste begeleider vanuit dbp die ook tussen de werkmiddagen door contact heeft met de sectie.

De schoolleiding wordt vast begeleid door de leiding van dbp. Zowel de aanloop tot een project, de ontwikkeling tijdens het project als de afronding zijn daarvan onderdeel.

De aanpak zoals we die hier beschreven hebben, geeft een resultaat dat zich langzaam maar zeker ontwikkelt en dat daarmee een goed fundament krijgt binnen het denken van de docenten en binnen het functioneren van de organisatie. Deze aanpak is bij uitstek geschikt om de nieuwe onderbouw en de herziening van de tweede fase vorm te geven.

Kwaliteitszorg
Bovenstaande aanpak heeft als resultaat dat de gedeelde kennis van leren en lesgeven groter wordt en dat een gemeenschappelijk idioom ontstaat. Zo wordt het mogelijk gesprekken te voeren over onderwijs die leiden tot resultaatverbetering. Systematisch meten van de kwaliteit van het onderwijs komt dan binnen de mogelijkheden te liggen.

Voorafgaand aan een traject kunt u ook een kwaliteitsanalyse laten uitvoeren.