dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Ondersteuning

Beleidsontwikkeling
managementbegeleiding

Wat is uw vraag?
Hoe lossen wij een onderwijskundig probleem op?
Hoe pakken wij de ontwikkeling van het onderwijskundig beleid aan?
Hoe komen wij tot een evenwichtige en haalbare aanpak?
Hoe halen we goede resultaten?
Hoe bewaken we onze kwaliteit?
Voor een kansrijk beleid is het van belang dat er samenhang is tussen uw initiatieven op onderwijskundig gebied en de andere beleidsterrreinen zoals personeelsbeleid, organisatiestructuur, financiën en marketing. dbp is deskundig in het in kaart brengen van de onderwijskundige situatie in een vakgebied, een afdeling of een school.

Belangrijke vragen die vaak gesteld worden, zijn:
- 'Waarom zijn deze leerlingen niet gemotiveerd?'
- 'Hoe komen we met deze sectie verder?'
- 'Wij willen iets aan het onderwijs gaan doen. Wat is een goede aanpak?'
- 'We hebben een heel mooi inspectierapport, maar er zijn een paar kleine puntjes... Wat kunnen we daaraan doen?'
dbp heeft de kennis in huis om problemen met de kwaliteit van het onderwijs op te sporen en te beschrijven én er een oplossing voor aan te geven.

De lerende organisatie
Docenten zitten vaak niet te wachten op iemand die hun komt vertellen hoe zij het beter kunnen doen. Schoolleiding noch externe deskundigen maken veel kans als er niet een duidelijke ondersteuningsvraag is. Toch wilt u uw onderwijs ontwikkelen. dbp heeft een integrale aanpak voor de schoolontwikkeling waarbij professionalisering het uitgangspunt is.
dbp benadert onderwijsontwikkeling vanuit de invalshoek van een lerende en zich professionaliserende organisatie. Daarbinnen is plaats voor weerstand bij docenten. Weerstand wordt vaak zichtbaar als de manier van lesgeven ter discussie gesteld moet worden. De professionele, lerende, benadering is de goede om weerstand te erkennen en om te buigen naar een constructieve inzet van docenten.

Een samenhangende aanpak dbp analyseert uw situatie en geeft u een advies waarin de verschillende aandachtsgebieden voor beleid samen komen. Daarbij gebruiken we het volgende schema:De eerste as in het advies is beleidsontwikkeling op het evenwichtspunt van werken vanuit de visie van de school en het reageren op externe impulsen. Beiden hebben hun invloed op uw uiteindelijke beslissing. Deze as wordt de basis voor uw uiteindelijke beslissing.

De tweede as geeft vooral uitsluitsel over de inhoudelijke ontwikkeling. De doelen die u wilt bereiken worden mogelijk gemaakt én beperkt door de beschikbare middelen in menskracht, financiën en ruimte.

Doelen die u wilt bereiken kunnen zeer divers zijn:
- ontwikkelen van een scenario voor de Nieuwe Onderbouw;
- minder onvoldoendes bij Duits;
- een meer gemotiveerde leerling in 4-havo;
- een doorstart maken met de invoering van een werkplekkenstructuur in het VMBO;
- een nieuwe ontwikkeling omdat school en team daaraan toe zijn.

Daarnaast kunt u doelen hebben die minder inhoudelijk maar meer procesmatig van aard zijn. U wilt bijvoorbeeld de organisatie professionaliseren of u wilt in het kader van een Integraal PersoneelsBeleid uw docenten aanspreken op hun professionaliteit.

Een derde groep van doelstellingen is wat aardser, maar niet minder belangrijk: minder afstroom, betere eindexamenresultaten, een betere aanmelding, een goed oordeel van de inspectie of ouders die tevreden zijn.

Bij de beschikbare middelen is de menskracht de eerste en meest belangrijke. Voor het bereiken van uw doelstellingen hebt u de docenten nodig. Hen stimuleren is uw opgave, een haalbare opgave als u in uw aanpak inspeelt op hun problemen, hun mogelijkheden, hun behoefte, hun autonomiteitsgevoel en hun verantwoordelijkheid. Daarnaast vormen financiën en gebouwensituatie factoren die een rol spelen.

De derde as geeft de organisatie aan. Waar stuurt u en waar laat u docenten de ruimte voor eigen inititatief? De juiste balans zal een goede ontwikkeling op de tweede as mogelijk maken en stimuleren. Daarnaast zal ook de structuur van uw organisatie onderwerp van discussie zijn. Uit een onderwijskundige ontwikkeling volgt vrijwel altijd een aanpassing van de organisatiestructuur. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld de vraag welke plaats teams en secties in de organisatie innemen of de rol die het middenmanagement moet spelen.

Het advies dat u uiteindelijk krijgt, is een maatadvies waarmee u aan de slag kunt gaan.

De werkwijze van dbp
De werkwijze hangt af van uw adviesvraag. In ieder geval besteden we een dagdeel aan een gesprek met de schoolleiding voor een eerste informatieronde langs de verschillende aandachtspunten: onderwijs, schoolcultuur, organisatie en voor het in kaart brengen van uw adviesvraag. Daarna behoren de volgende activiteiten tot de mogelijkheden:
- interviews met docenten en functionarissen, indivdueel of groepsgewijs;
- leerstijl- en motivatiegesprekken met leerlingen;
- onderzoek van beleidsstukken van de voorgaande jaren;
- gesprekken met ouders.


dbp doet u een voorstel voor een plan van aanpak. In dat plan van aanpak worden afspraken gemaakt over de werkwijze, het aantal dagdelen inzet van dbp en het moment en de wijze van presenteren van het advies.

Enkele voorbeelden

Voorbeeld 1
U hebt problemen met de motivatie van leerlingen in 4 havo.
1 dagdeel intake.
1 dagdeel gesprekken met docenten, mentoren en coordinatoren.
1 dagdeel gesprekken met leerlingen (inclusief video-opname).
1 dagdeel schrijven advies.
1 dagdeel presenteren advies.

Voorbeeld 2
U wilt een scenario voor de nieuwe onderbouw ontwikkelen.
1 dagdeel intake.
1 dagdeel gesprekken met docenten, mentoren en coordinatoren.
1 dagdeel voor het onderzoeken van documenten, structuur bovenbouw, positie ten opzichte van andere scholen en teamsamenstelling.
1 dagdeel schrijven advies.
1 dagdeel presenteren advies.

Voorbeeld 3
Een sectie kan niet tot een samenhangende en eenduidige aanpak komen.
1 dagdeel intake en gesprekken met sectieleden.
1 dagdeel gesprekken met sectieleden en leerlingen.
1 dagdeel schrijven advies.
1 dagdeel presenteren advies aan schoolleiding en/of sectie.

Terug naar ondersteuning in de school